Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb

Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu medialnazona.sk je EXHALE SK, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO:52905888, DIČ: 2121196264, ktorý je oprávnený poskytovať reklamu na jednotlivých www stránkach tohto portálu a ďalších www stránkach z mediálneho portfólia podľa platnej ponuky.
 2. Objednávateľ reklamnej kampane (ďalej len „objednávateľ“) je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľ, ktorý využíva reklamné služby na internetovom portáli medialnazona.sk, a to za peňažnú odplatu alebo aj za nepeňažné protiplnenie.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb („VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých dohôd a zmlúv o poskytovaní reklamných služieb na internetovom portáli medialnazona.sk ako aj na jednotlivých stránkach tohto portálu a podmienky tu ustanovené je možno meniť len na základe písomnej dohody medzi objednávateľom a prevádzkovateľom tejto stránky.
 4. Reklamnými službami na účely týchto VOP je zverejňovanie reklamných prvkov v mediálnom priestore na portáli medialnazona.sk ako aj iné plnenia súvisiace so zverejňovaním reklamných prvkov na portáli medialnazona.sk vzájomne dojednané medzi prevádzkovateľom a objednávateľom. Reklamné služby sú v týchto VOP označované aj ako reklama alebo reklamná kampaň.
 5. Reklamnými prvkami sú obrazové, textové, zvukové alebo audiovizuálne informácie, ktoré priamo alebo nepriamo propagujú tovar alebo službu objednávateľa alebo tretej strany. Reklamné prvky sú zverejňované v reklamných formátoch.

Objednávka reklamy

 1. Objednávateľ objednáva reklamu na základe písomnej objednávky doručenej na adresu sídlaEU invest SK, s.r.o., Černiševského 26, 851 01 Bratislava, poštovým podnikom, faxom, kuriérskou službou alebo elektronickou poštou. Objednávka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa, osobou, ktorej vyplýva oprávnenie konať v mene objednávateľa z pracovnej náplne alebo osobou splnomocnenou objednávateľom. V prípade pochybností je oprávnený požadovať preukázanie plnomocenstva alebo poverenia.
 2. Prevádzkovateľ stránky môže navrhnúť posunutie začiatku reklamnej kampane uvedené v objednávke, pričom o tejto skutočnosti bezodkladne informuje objednávateľa. Ak objednávateľ s posunutím termínu kampane nesúhlasí a nedohodne sa s prevádzkovateľom inak, k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí reklamných služieb nedôjde.
 3. Ak je objednávateľom mediálna alebo reklamná agentúra, ktorá objednáva reklamné služby pre tretiu stranu, prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa preukázanie splnomocnenia alebo zmluvy, z ktorého vyplýva oprávnenie zastupovať klienta v dostatočnom rozsahu.
 4. Objednávka musí obsahovať najmä:
  1. označenie objednávateľa a prevádzkovateľa vrátane adresy sídla, prípadnú poštovú adresu objednávateľa, ak je odlišná od sídla IČO, DIČ/IČ DPH
  2. bankové spojenie a číslo účtu objednávateľa
  3. názov reklamnej kampane a klienta, ak ním nie je objednávateľ
  4. konkretizáciu reklamných formátov a ich rozmer
  5. termín a rozsah zverejnenia reklamnej kampane vrátane počtu zobrazení, ak boli dohodnuté
  6. požadované smerovanie reklamnej kampane vo forme url
  7. výšku zľavy a agentúrnej provízie, ak boli dohodnuté
  8. konkretizáciu ostatných dojednaných služieb
  9. dátum vystavenia objednávky a podpisy osôb oprávnených konať za objednávateľa
 5. Riadne podpísaná a doručená objednávka sa na účely týchto VOP ďalej považuje za zmluvu o poskytnutí reklamných služieb. Prevádzkovateľ na základe riadne uzatvorenej zmluvy rezervuje pre objednávateľa mediálny priestor dojednaný v zmluve. Ak objednávateľ a prevádzkovateľ uzatvorili rámcovú zmluvu o poskytovaní reklamných služieb, jednotlivé mediálne plány alebo iné špecifikácie poskytovaných reklamných služieb uzatvorené na základe rámcovej zmluvy sa na účely týchto VOP považujú za zmluvu o poskytovaní reklamných služieb.
 6. Zmena akýchkoľvek náležitostí zmluvy o poskytnutí reklamných služieb, pokiaľ v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak, je možná len na základe písomnej dohody objednávateľa a prevádzkovateľa.

Reklamné prvky

 1. Objednávateľ je povinný doručiť prevádzkovateľovi všetky reklamné prvky ( grafické, technické aj textové) potrebné na poskytnutie reklamných služieb na vlastné náklady najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred dátumom začiatku reklamnej kampane, okrem reklamných prvkov dodávaných automaticky ( napr. prostredníctvom XML feed) na zverejnenie v reklamných formátoch prevádzkovateľa. Nosiče doručené prevádzkovateľovi, na ktorých boli zaznamenané reklamné podklady, zostávajú u prevádzkovateľa; na požiadanie a za úhradu nákladov na doručenie prevádzkovateľ doručí nosiče späť objednávateľovi. Nosiče, ktoré si objednávateľ nevyžiadal ani do 6 mesiacov po ukončení zverejnenia reklamných prvkov, ktoré boli na reklamnom nosiči zaznamenané, prevádzkovateľ zlikviduje, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Reklamné prvky zverejnené na portáli medialnazona.sk je prevádzkovateľ oprávnený archivovať v interných systémoch
 2. Všetky reklamné prvky dodané objednávateľom musia spĺňať pravidlá pre technickú realizáciu stanovené prevádzkovateľom v Technických podmienkach. Ak je uzatvorená zmluva o poskytnutí reklamných služieb, ktorej predmetom je poskytnutie reklamných formátov Screen a agresívnych neštandardných reklamných formátov, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať predchádzajúce schvaľovanie reklamných prvkov a ostatných parametrov reklamnej kampane.
 3. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie zmeny reklamných prvkov počas trvania reklamnej kampane alebo zverejnenie viacerých reklamných prvkov v rámci jednej kampane, pričom všetky reklamné prvky musia byť riadne a včas doručené a spĺňať aj ostatné podmienky týchto VOP, v opačnom prípade nie je objednávateľ povinný ich zverejniť.
 4. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku reklamy a vyhlasuje, že reklamné prvky neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nekalej súťaže, autorských práv a iných práv na ochranu duševného vlastníctva, ochrany spotrebiteľa, reklamy ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov a Etický kódex reklamnej praxe vydaný Radou pre reklamu. Objednávateľ vyhlasuje, že reklamné prvky určené na zverejnenie v reklame, ktoré napĺňajú pojmové znaky diela, sú zamestnaneckými dielami a objednávateľ je oprávnený k nim vykonávať majetkové práva; alebo oprávnenie nakladať s reklamnými prvkami nadobudol Objednávateľ na základe zmluvy s autorom alebo inou osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k nim a autor alebo iná osoba oprávnená vykonávať majetkové práva k reklamným prvkom udelila objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie. V prípade, ak objednávateľ nadobudol oprávnenie nakladať s reklamnými podkladmi podľa ustanovenia ods. tohto bodu tohto článku, súhlas na použitie takýchto diel na základe zmluvy o poskytnutí reklamných služieb sa považuje za udelenie sublicencie.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje kedykoľvek bez zbytočného odkladu na základe žiadosti prevádzkovateľa preukázať svoje oprávnenia na použitie reklamných prvkov v rozsahu dostačujúcom na účel zmluvy o poskytnutí reklamných služieb.
 6. Objednávateľ vyhlasuje, že jeho vyhlásenia v tomto článku VOP sú pravdivé a zakladajú sa na skutočnosti a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu poskytnúť prevádzkovateľovi plnú súčinnosť pri riešení nárokov tretích strán a podľa požiadavky prevádzkovateľa prevziať komunikáciou s treťou stranou; tým nie sú dotknuté iné práva prevádzkovateľa podľa týchto VOP.
 7. V prípade, že objednávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovené reklamné prvky na zverejnenie, nezodpovedá prevádzkovateľ za vady reklamy spôsobené použitím týchto reklamných prvkov.
 8. Bez toho, aby to ovplyvnilo iné povinnosti objednávateľa a práva prevádzkovateľa podľa zmluvy o poskytnutí reklamných služieb a týchto VOP, objednávateľ bezpodmienečne a neodvolateľne dáva prevádzkovateľ sľub odškodnenia podľa ustanovenia § 725 a nasl. Obchodného zákonníka a zaväzuje sa prevádzkovateľovi nahradiť škodu vrátane výdavkov, ktoré prevádzkovateľ utrpí alebo vynaloží v dôsledku nepravdivých alebo neúplných vyhlásení objednávateľa o reklamných prvkoch. Na účely tohto článku VOP sa ustanovenie §728 Obchodného zákonníka nepoužije. Objednávateľ vyhlasuje, že požiadal prevádzkovateľa o poskytnutie reklamných služieb a zverejnenie reklamných prvkov, ktorých sa týka vyhlásenie objednávateľa podľa bodu 4 tohto článku, pričom prevádzkovateľ nebol povinný tak urobiť.
 9. Ak prevádzkovateľ vykonáva výrobu alebo úpravu reklamných prvkov pre objednávateľa, objednávateľ zodpovedá za reklamné prvky, ktoré dodal prevádzkovateľ, v rozsahu podľa bodu 4. Reklamné prvky, okrem tých, ktoré dodá objednávateľ podľa predchádzajúcej vety, vytvára prevádzkovateľ na základe zmluvy o poskytnutí reklamných služieb s objednávateľom. Prevádzkovateľ predloží návrh reklamných prvkov objednávateľovi na schválenie najneskôr 2 pracovné dni pred dojednaným začiatkom reklamnej kampane, pričom objednávateľ môže odmietnuť prevzatie reklamných prvkov, ak nie sú zhotovené v súlade so zmluvou o poskytnutí reklamných služieb. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť námietky k vytvoreným reklamným prvkom najneskôr jeden pracovný deň pred dojednaným dňom začiatku reklamnej kampane, v opačnom prípade sa reklamné prvky považujú za schválené a prevádzkovateľ ich použije na plnenie dohodnutých reklamných služieb.
 10. Objednávateľ je oprávnený použiť reklamné prvky v plnom rozsahu dodané a vytvorené prevádzkovateľom len na účely reklamy na portáli medialnazona.sk; použitie iným spôsobom, najmä šírenie alebo sprístupňovanie verejnosti alebo verejný prenos je objednávateľ oprávnený vykonať len na základe samostatnej licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy s prevádzkovateľom.
 11. Objednávateľ je oprávnený použiť upravené reklamné prvky, ktorých úpravy vykonal prevádzkovateľ na základe zmluvy o poskytnutí reklamných služieb. Cena za udelenie práva na použitie je zahrnutá v dojednanej cene za poskytnutie reklamných služieb.
 12. Reklamné prvky objednávateľa zverejňované automaticky v reklamných formátoch prevádzkovateľa musia spĺňať všetky podmienky podľa týchto VOP a aktuálnych Technických podmienok.

Práva prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť reklamné prvky alebo ich zverejňovanie pozastaviť, z dôvodov podľa bodu 2 tohto článku VOP, kedy môže prevádzkovateľ odstúpiť od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb. Prevádzkovateľ zverejní reklamné prvky alebo ich zverejňovanie obnoví akonáhle pominú dôvody nezverejnenia alebo pozastavenie zverejnenia. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa písomne, faxom, emailom ( alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných prvkov a jeho dôvodoch. Ak objednávateľ vykoná nápravu vytýkaného stavu po uplynutí lehoty stanovenej na zjednanie nápravy, prevádzkovateľ je oprávnený začať reklamnú kampaň s primeraným omeškaním zodpovedajúcim omeškaniu objednávateľa a reklamná kampaň bude končiť v čase pôvodne dojednanom. Ak poskytnutie reklamných služieb po oneskorenom dodaní reklamných prvkov nie je možné z dôvodu obsadenosti mediálneho priestoru, prevádzkovateľ a objednávateľ vyvinú primerané úsilie na náhradnú realizáciu reklamnej kampane. Ak objednávateľ a prevádzkovateľ nedospejú k dohode o náhradnom riešení, tým nie je dotknutý nárok prevádzkovateľa na zmluvnú pokutu.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb, ak:
  1. reklamné prvky nezodpovedajú svojou kvalitou alebo obsahom týmto VOP, Technickým podmienkam alebo zmluve o poskytnutí reklamných služieb a objednávateľ neodstráni vady najneskôr na 3. deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb;
  2. tretia strana uplatní námietky voči reklamným prvkom, ak sa objednávateľ s námietkami tretej strany nevysporiada v dostatočnom rozsahu podľa uváženia prevádzkovateľa najneskôr do dojednaného dňa začiatku poskytovania reklamných služieb;
  3. reklamné prvky sú podľa uváženia prevádzkovateľa v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, s Etickými pravidlami pre reklamu vydanými Radou pre reklamu alebo v rozpore s dobrými mravmi a objednávateľ neodstráni vady najneskôr na 3. deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb;
  4. reklamné prvky nezodpovedajú oprávneným záujmom prevádzkovateľa, a to najmä ak priamo alebo nepriamo propagujú produkty alebo služby konkurenčné vo vzťahu k produktom a službám prevádzkovateľa alebo k samotnému prevádzkovateľovi a objednávateľ neodstráni vady najneskôr na 3. deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb;
  5. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením svojho splatného záväzku vrátane omeškania so zaplatením zálohovej faktúry
  6. u príslušného súdu bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok objednávateľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, bolo prijaté rozhodnutie o likvidácii objednávateľa, voči objednávateľovi sa začne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie alebo bol nariadený výkon rozhodnutia týkajúci sa podstatnej časti majetku objednávateľa alebo majetku objednávateľa;
  7. na majetok objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku objednávateľa;
  8. objednávateľ je v úpadku alebo písomne prehlási nemožnosť riadneho splnenia dlhu;
  9. objednávateľ bol zrušený alebo predal alebo inak naložil s celým alebo s podstatnou časťou svojho majetku, alebo sa prestal v prevažnej časti zaoberať pôvodnou činnosťou;
  10. objednávateľ splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, alebo rozdelí sa, alebo prevedie celé alebo podstatnú časť svojho obchodného imania na iný subjekt a v dobe splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu hlavný nástupnícky alebo nadobúdajúci subjekt neprevezme, podľa zákona alebo podľa zmluvy, primerane uspokojivo pre prevádzkovateľa, všetky záväzky objednávateľa zo zmluvy o poskytnutí reklamných služieb;
  11. objednávateľ porušil niektorú zo svojich povinností podľa týchto VOP a nápravu nezjednal ani v primeranej lehote stanovenej na nápravu.
 3. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb je účinné okamihom, kedy prevádzkovateľ doručil objednávateľovi informáciu o tejto skutočnosti a to písomne alebo faxom alebo formou elektronickej pošty.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť reklamné prvky alebo ich zverejňovanie pozastaviť, z dôvodu vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť prevádzkovateľa v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka ako aj z dôvodov porušenia povinností tretích osôb (napr. dodávatelia prevádzkovateľa), a to až do času, kým pominú dôvody, ktoré prevádzkovateľovi bránili v zverejnení. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť objednávateľa písomne, faxom, emailom (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných prvkov a jeho dôvodoch.

Storno podmienky, odstupné a zmluvné pokuty

 1. Storno podmienky: Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu o poskytnutí reklamných služieb zaplatením odstupného. Zmluva o poskytnutí reklamných služieb sa zrušuje doručením písomného oznámenia objednávateľa o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí reklamných služieb a zaplatí odstupné určené podľa nasledujúceho bodu tohto článku VOP a zaplatením odstupného; pre určenie okamihu zrušenia zmluvy o poskytnutí reklamných služieb je rozhodujúci čas udalosti, ktorá nastane neskôr, t.j. zaplatenie odstupného alebo doručenie oznámenia. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že ustanovenia § 355 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
 2. Suma odstupného závisí od okamihu, kedy objednávateľ využije svoje právo zrušiť zmluvu o poskytnutí reklamných služieb:
  1. Viac ako 30 dní pred začiatkom reklamnej kampane 30% z ceny reklamy
  2. 15 až 30 dní pred začiatkom reklamnej kampane 50% z ceny reklamy
  3. 8 až 14 dní pred začiatkom reklamnej kampane 75% z ceny reklamy
  4. 7 a menej dní pred začiatkom reklamnej kampane alebo kedykoľvek počas reklamnej kampane 100% z ceny reklamy
 3. Ak objednávateľ nedodá reklamné prvky na zverejnenie riadne a včas podľa bodu 1 článku III týchto VOP, objednávateľ je povinný zaplatiť za porušenie svojej povinnosti zmluvnú pokutu vo výške ceny za reklamu dojednanú v zmluve o poskytnutí reklamných služieb.
 4. Ak objednávateľ dodá reklamné prvky oneskorene, použije sa postup podľa čl. IV bod 1 týchto VOP.
 5. Objednávateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny za reklamu dojednanú v dohode o poskytnutí reklamných služieb, ak:
  1. reklamné prvky nezodpovedajú svojou kvalitou alebo obsahom týmto VOP, Technickým podmienkam alebo zmluve o poskytnutí reklamných služieb, sú podľa uváženia Zoznamu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, s Etickými pravidlami pre reklamu vydanými Radou pre reklamu alebo v rozpore s dobrými mravmi a objednávateľ neodstráni vady reklamných prvkov najneskôr na 3. deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb;
  2. je v omeškaní s platením svojho splatného záväzku o viac ako 15 dní.
 6. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo prevádzkovateľa na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní reklamných služieb a nárok na náhradu škody. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom, kedy prevádzkovateľ doručil objednávateľovi informáciu o tejto skutočnosti a to písomne, faxom alebo emailom.

Cenové a fakturačné podmienky

 1. Ceny za zverejnenie reklamy vyplýva z Cenníka platného v čase uzatvorenia zmluvy o poskytnutí reklamných služieb. Cenu za zverejnenie reklamy platí objednávateľ na základe prevádzkovateľom vystavených a objednávateľovi doručených faktúr.
 2. Pojem „Netcena“ na účely týchto VOP označuje cenu za reklamu podľa Cenníka reklamy po odrátaní prípadnej zľavy z ceny dojednanej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom.
 3. Objednávateľ má možnosť výberu fakturácie jedným z nižšie uvedených spôsobov:
  1. mesačná fakturácia – ak Netcena na 1 mesiac je rovná alebo vyššia ako EUR a objednaná reklamná kampaň je na dlhšie časové obdobie ako 3 mesiace.
  2. štvrťročná fakturácia – ak Netcena na 3 mesiace je vyššia ako EUR
  3. jednorazová fakturácia – ak Netcena je rovná alebo nižšia ako EUR.
 4. Spôsob fakturácie je záväzne dojednaný v zmluve o poskytnutí reklamných služieb.
 5. Prevádzkovateľ vystaví faktúry so všetkými náležitosťami riadneho daňového dokladu do 15 dní po skončení reklamnej kampane prípadne do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, pokiaľ v zmluve o poskytnutí reklamných služieb nie je dohodnuté inak.
 6. Splatnosť každej faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, ibaže by bola vo faktúre uvedená lehota splatnosti dlhšia. V prípade, že faktúra nebude riadne a včas zaplatená, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, a za týmto účelom vystaviť penalizačnú faktúru. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok objednávateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet prevádzkovateľa najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania platenej sumy v prospech účtu prevádzkovateľa je objednávateľ povinný úhradu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého úhradu vykonal.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru až do výšky sumy 100% ceny za reklamu. Ak platba nebude pripísaná na účet prevádzkovateľa v deň začatia reklamnej kampane, nie je prevádzkovateľ povinný reklamnú kampaň vykonať.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje splatné pohľadávky voči objednávateľovi s pohľadávkami objednávateľa voči prevádzkovateľovi. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky s pohľadávkami prevádzkovateľa, pokiaľ sa písomne nedohodol s prevádzkovateľom inak.

Reklamáčné podmienky

 1. Ak prevádzkovateľ neposkytol reklamné služby v rozsahu a spôsobom podľa platnej zmluvy o poskytnutí reklamných služieb ako aj v prípade nefunkčnosti služieb prevádzkovateľa v trvaní viac ako 6 hodín za deň, ktoré sa týkajú prebiehajúcej reklamnej kampane objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny reklamy alebo poskytnutie náhradného plnenia. Objednávateľ je povinný uplatniť si reklamáciu do 14 dní od ukončenia reklamnej kampane, v ktorej sa vada vyskytla.
 2. Vadou reklamy nie je zobrazovanie reklamy výlučne v časovom intervale, v ktorom je reklama automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa zmluvy o poskytnutí reklamných služieb.
 3. Za vadu reklamy na strane prevádzkovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti internetového portálu medialnazona.sk, ak bude splnený rozsah reklamy podľa dohody o poskytnutí reklamy.
 4. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu.
 5. Námietky voči vystaveným faktúram je povinný objednávateľ písomne uplatniť u Zoznamu do 7 kalendárnych dní po doručení faktúry, inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím lehoty splatnosti prevádzkovateľom.

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli medialnazona.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracoval a nakladal s nimi v súlade s ust. tohto zákona.
 2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s prevádzkovateľom, alebo proti prevádzkovateľovi, aby boli chránené či bránené práva prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov prepojených portálov, alebo za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť používateľov produktov prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu, alebo tretích osôb.
 4. Údaje o používateľoch portálu medialanazona.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré objednávateľ poskytol prevádzkovateľovi v súvislosti s poskytovaním reklamných služieb.
 5. Používaním služieb portálu, používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretím stranám.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce, sa riadi právnymi predpismi SR a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Rozhodné právo pre zmluvu o poskytnutí reklamných služieb je hmotné aj procesné právo SR.
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí reklamných služieb uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sú záväzné aktuálne VOP.
 4. V zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, odchylné dojednania v zmluve o poskytnutí reklamných služieb a v rámcovej zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 5. Súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a prevádzkovateľom je Cenník katalógovej reklamy a Cenník bannerovej reklamy zverejnený na stránke medialnazona.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený Cenník jednostranne meniť a aktualizovať.
 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb sú platné od 31. 3. 2016.

pdf_ko Obchodné a zmluvné podmienky na stiahnutie vo formáte PDF.