Zásady spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a k Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľom internetového portálu medialnazona.sk je EXHALE SK, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO:52905888, DIČ: 2121196264, ktorý je oprávnený poskytovať reklamu na jednotlivých www stránkach tohto portálu a ďalších www stránkach z mediálneho portfólia podľa platnej ponuky.

Informácia je určená pre obchodných partnerov, účastníkov obchodných vzťahov a iných subjektov, ktorých osobné údaje budú v rámci činnosti portálu www.medialnazona.sk spracúvané.

Spracúvanie osobných údajov sa opiera o právny základ v hore uvedenom predpise a ďalej o zmluvu uzatváranú s hore uvedenými subjektmi a predovšetkým o ich súhlas s poukazom na oprávnené záujmy poskytovateľa služieb, ale aj tretích strán.

Spravodlivé a transparentné spracúvanie bude spočívať v informovanosti dotknutých osôb o tom, že náš portál svojou činnosťou vytvára spracovateľskú operáciu a bude ich informovať o jej účeloch.

Osobné údaje budeme získavať iba na konkrétne určené , výslovne uvedené a legitímne účely a v žiadnom prípade nie na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje nami spracúvané budú len také, ktoré budú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vzhľadom k účelu, na ktorý sa budú spracúvať.

Spracúvať môže náš portál len údaje správne, podľa potreby aktualizované a zároveň musia byť prijaté všetky potrebné opatrenia k zabezpečeniu, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne, bezodkladne vymazali, alebo opravili. Dotknutá osoba ale zodpovedá zároveň za poskytnutie správnych osobných údajov. Osobné údaje budeme uchovávať vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb a do času potrebného na účel, na ktorý sa osobný údaj spracúval. Ak doba uchovávania nebude vyplývať z osobitného predpisu, ale určí ju náš portál podľa účelu spracúvania, v tomto prípade vždy po ukončení obchodnoprávneho vzťahu. Po uplynutí tejto doby môžeme uchovávať osobné údaje ale iba na tzv. privilegované účely a so súhlasom dotknutej osoby.

Vyhlasujeme, že osobné údaje budeme spracúvať spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť týchto údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením a na tento účel prijmeme primerané technické a iné bezpečnostné opatrenia.